n s u n
سیستم گزارش‌گیری روزانه و محاسبه حقوق و دستمزد

سیستمی توسعه یافته بر پایه وب است با قابلیت اجرا روی شبکه داخلی شرکت ها و اینترنت.

در این سیستم پرسنل شرکت با ذکر روش کار ایشان (تمام وقت، پاره وقت و ثابت) ، فعالیت ها و پروژه های شرکت، واحدها، برنامه زمانی شرکت برای هر واحد، حقوق و مزایای افراد و ... تعریف می گردد. سپس پرسنل از طریق سیستم گزارش فعالیت های روزانه خود را مرتبط با پروژه های تخصیص داده شده به ایشان درج می نمایند. مدیران مستقیم هر یک از پرسنل به مرور و تایید گزارشات می پردازند. سیستم در بازهای ماهیانه و یا آزاد، مدت کار، اضافه کاری، کسرکار و حقوق و دستمزد نهایی افراد را برای مدیران محاسبه می نماید. سیستم همچنین از درخواست و ثبت انواع مرخصی و گنجاندن آن ها در محاسبات حقوقی پشتیبانی می نماید.

از دیگر مزایای سیستم ارایه کزارشات مفصل و رده بالای مدیریتی همچون مجموع هزینه های تمام شده در یک پروژه و یا فعالیت در بازه های مورد نظر است.